سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه 
پژوهشگر (تولید فکر و نو آوری) 
1384/07/05 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم 
پژوهشگر (تولید فکر و ایجاد طرحهای نو) 
1379/07/05 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
معاونت آموزش و پژوهش 
1385/07/03 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای علمی تخصصی تبلیغ حوزه 
معاونت آموزش و پژوهش 
 
 
اجرائی 
همکاری 
واحد نقد و بررسی و تدوین کتب درسی آموزش و پرورش 
عضو شورای تدوین کتب درسی آموزش و پرورش مقطع ابتدائی 
1384/07/04 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه 
مسؤل آموزش واحد نوجوان و جوان 
1378/07/05 
1385/07/01 
علمی،اجرائی 
همکاری 
مجموعه فرهنگی باغ غدیر اصفهان 
مسئول اوقات فراغت 
1375/07/02 
1381/07/01 
اجرائی 
همکاری 
واحد نخبگان معاونت تبلیغ 
مسئول آموزش 
 
 
اجرائی 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ 
مدرس 
1381/07/01 
1385/07/01 
روش تدریس و کلاسداری و... 
تدریس 
سفیران هدایت آموزش کوتاه مدت حوزه 
مدرس 
1381/07/01 
1385/07/02 
تدریس مبانی اصول، روشهای تربیت 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
مدرس 
1380/07/02 
 
روش تبلیغ حدیث 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت 
مدرس 
1380/07/02 
 
روش تفسیر برای جوانان 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم (ع) 
مدرس 
1380/07/02 
 
روش تبلیغ 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم (ع) 
مدرس 
1380/07/02 
 
روش ارائه مفاهیم دینی، عقاید 
تدریس 
مجموعه سفیران هدایت قم 
مدرس 
1381/07/02 
1385/07/01 
کلاس داری کودک و نوجوانان و... 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ 
مدرس 
 
 
تدریس کلاسداری کودکان و نوجوان 
تدریس 
مرکز معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی 
مدرس 
 
 
آموزش طرح هجرت بلند مدت 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه 
تولید فکر و نو آورى 
1384/07/02 
1385/03/31 
علمى 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزة علمیه قم 
تولید فکر و ایجاد طرحهای نو 
1379/07/01 
1385/03/31 
علمى 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه هیئت علمی  
معاونت آموزش و پژوهش 
1385/07/01 
 
اجرئى 
همکاری 
شورای علمی تخصصی تبلیغ حوزه 
معاونت آموزش و پژوهش  
 
 
اجرائى 
همکاری 
واحد نوجوان و جوان معاونت تبلیغ 
پژوهش و تهیه کتب درسی برای مربیان و مبلغان  
1378/07/01 
1385/03/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
واحد نقد و بررسی و تدوین کتب درسی آموزش و پرورش 
عضو شورای تدوین کتب درسی آموزش و پرورش مقطع ابتدائى 
1384/04/01 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه 
مسؤول آموزش واحد نوجوان و جوان 
1378/07/01 
1385/03/31 
اجرایى 
همکاری 
مجموعه فرهنگی باغ غدیر اصفهان 
مسئول اوقات فراغت 
1375/07/01 
1381/03/30 
اجرئى 
همکاری 
هجرت بلند مدت حوزه 
مسئول و مجری آموزش طلاب 
 
 
اجرایى 
همکاری 
واحد نخبگان معاونت تبلیغ 
مسئول آموزش 
 
 
اجرایى 
همکاری 
واحد تولید فکر ونو آورى 
مسئول آموزش 
 
 
اجرئى 
همکاری 
سفیران هدایت و شخصی تبلیغ 
عضو هیت علمی اَ نها 
1382/07/01 
1385/03/31 
علمى 
همکاری 
هجرت بلند مدت واحد آموزش 
تهیه جزوه های آموزش برای مبلغان 
1380/07/01 
1385/03/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
ستاد گسترش تفسیر 
تهیه جزوات آموزش برای مربیان تفسیر 
1382/07/01 
1385/03/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
واحد نوجوان و جوان معاونت تبلیغ 
تهیة کتابهای آموزشی برای مبلغان 
1378/07/01 
1385/03/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
واحد نوجوان و جوان معاونت تبلیغ 
پژوهشگر و تهیه کتب درسی برای مربیان و مبلغان  
1378/07/01 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
مركز تخصصي تبليغ 
مدرس 
1381/07/01 
1385/03/31 
تدر يس 
تدریس 
كارشناسي ارشد تبليغ 
مدرس 
1384/07/02 
1385/03/31 
تدريس 
تدریس 
سفيران هدايت آموزش كوتاه مدت حوزه 
مدرس 
1381/07/01 
1385/03/31 
تدريس